ثمینه باغچه بان در کودکستان شیراز

عنوانثمینه باغچه بان در کودکستان شیراز
گونهعکس
شماره دسترسی۲-۱۰۲ ع
سال انتشار۱۳۱۱
تاریخ نشر

فروردين ۱۳۱۱

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعثمینه باغچه بان, دختران, عکس, کودکستان شیراز
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل
ثمینه باغچه بان در کودکستان شیراز