توران میرهادی و فضل الله مهتدی

توران میرهادی و فضل الله مهتدی
عنوانتوران میرهادی و فضل الله مهتدی
گونهعکس
سال انتشار۱۳۳۵
تاریخ نشر

بهمن ١٣٣٥

وضعیت رنگ

سیاه و سفید

اندازه۱۵*۵\۱۹س.م.
موضوععکس, فضل الله مهتدی (صبحی), نمایشگاه کتاب, نمایشگاه کتاب کودکان (اولین: ١٣٣٥: تهران)
منابع

آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

متن کامل

اولین نمایشگاه کتاب کودک ۱۳۳۵ (دانشکده هنرهای زیبا)