توجه و دلبستگی

عنوانتوجه و دلبستگی
گونهمقاله
نویسندگاندانشور, سیمین
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۷
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۲۷

شماره

دوره۲۳ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۸-۳۰
پدیدآورندگان

مترجم سیمین دانشور

موضوعسیمین دانشور, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مقاله به اهمیت توجه به منظور یادگیری درکلاس درس می‌پردازد که معلم با جذب شاگرد نسبت به این قضیه‌ می‌تواند به گونه‌ای اورا جذب نماید که درس مربوطه کاملاً برای شاگرد تفهیم شود در اصل معلم باید ترتیب و نظم را ابتدا حاکم سازد سپس مواد و مباحث مورد لزوم را با مباحث قبلی به گونه‌ای مرتبط کند که لطف و جذبة روحی بر وی سایه افکندlatest Nike release | Nike for Men