تعلیم و تربیت در رابطه با اجتماع

عنوانتعلیم و تربیت در رابطه با اجتماع
گونهمقاله
نویسندگاننایلی, محمد علی
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

آذر ۱۳۵۶

شماره

دوره۴۷ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴۰-۱۴۳
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, محمد علی نایلی, مقاله
متن کامل

دراین مقاله ابتدا راجع‌به تعلیم وتربیت که یک نهاد اجتماعی است سخن گفته و سپس مدرسه را به عنوان تنها یکی از مراکز تعلیم وتربیت در جامعه معرفی کرده و همچنین مراکز دیگری را که در تعلیم وتربیت نقش دارند ازجمله اجتماع وخانواده راعنوان کرده است درادامه راجع‌به نقشهایی که در اجتماع موجود است و اسنانها مخصوصاً کودکان ازآن الگو می‌گیرند سخن گفته همچنین به تعلیم وتربیت دررابطه با خانواده و نقش خانواده را درتعلیم و تربیت کودکان شرح داده است .latest jordan Sneakers | Saucony Lanzar JAV 2 - Unisex , Worldarchitecturefestival