تعلیمات عمومی

عنوانتعلیمات عمومی
گونهمقاله
نویسندگانتولستوی,
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۶
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۲۶

شماره

دوره۲۲ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴-۱۶
موضوعتولستوی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مقاله بیان می‌کند که چرا تعلیم وتربیت آنگونه که باید در کشورها پیشرفت نمی‌کند و مثال هایی از کشورها و افرادی که سعی در پیشبرد فرهنگ داشته‌اند می‌آورد و اینکه هرکدام یک روشی اتخاذ کرده و راهی رفته‌اند . از نظر او مهمترین علت در پیشرفت نکردن فرهنگ و تعلیم و تربیت، تقلید است. چه بسا هرکشور متناسب با موقعیت جغرافیایی ، فرهنگی و کشورهای دیگر قوانین فرق می‌کند . تطبیق سطح فکر اساسی‌ترین هدف تربیت و مهمترین وظیفه معلم استaffiliate tracking url | Nike