تعلم انشاء

عنوانتعلم انشاء
گونهمقاله
نویسندگانشاملو, احمد
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۴-۱۳۷۹

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

تیر ۱۳۳۰

شماره

دوره۲۵ ش۱ (خرداد ۱۳۳۰): ۲۶-۲۹؛ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۱-۵۵
موضوعشاملو، احمد, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

شرح مقدماتی که در تعلیم انشاء باید درنظر گرفت تا دانش‌آموزان بهتر بتوانند فکر و ذهن خود را در انشاء فارسی منظم کرده و مطالب را بطور صحیح بنویسند از جمله تشریح عقاید و افکار و مشاهدات توسط قلم که یک مرحله بالاتر از بیان مقاصد و اندیشه‌ها توسط زبان می‌باشد . درک موضوع انشاء رعایت اصول نگارش و انتخاب صحیح موضوع نگارش با توجه به مقطع تحصیلیBuy Sneakers | Footwear