تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای شاهپور بختیار نخست وزیر -

عنوانتصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای شاهپور بختیار نخست وزیر -
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیبرنامه دولت در امور بهداري و بهزيستي: الف - در زمينه بهداشت
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

۲۷/۱۰/۱۳۵۷

موضوعتصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت, حقوق کودک
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

۲ - ارائه خدمات بهداشتی و تغذیه ای مورد نیاز مادران و کودکان به نحو مطلوب و با استفاده از کلیه واحدهای بهداشتی و درمانی .Nike Sneakers StoreNew Releases Nike