تأثیر وجود معلم در حسن انظباط مدرسه

عنوانتأثیر وجود معلم در حسن انظباط مدرسه
گونهمقاله
نویسندگاننشات, صادق
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۷
تاریخ نشر

آبان ۱۳۲۷

شماره

دوره۲۳ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۱-۵۳
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله, نشأت، صادق
متن کامل

معلم علاوه بر اطلاعات و علاقه به این شغل باید توانایی های دیگر نیز داشته باشد و در ادامه به تعدادی از این موارد اشاره شده است.bridgemedia | Men’s shoes