تأثیر خشونت در تلویزیون بر نوجوانان

عنوانتأثیر خشونت در تلویزیون بر نوجوانان
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۵۱

شماره

س۵ ش۱۴۷۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴
موضوعآیندگان, تلویزیون و کودک, روانشناسی کودک, مقاله
متن کامل

نظرات سه کارشناس و روانشناس کودک درباره ی تأثیر خشونت در تلویزیون بر نوجوانان.