بن‌مایه فانتزی

عنوانبن‌مایه فانتزی
گونهگنج واژه - تزاروس
ع. ا.

فانتزي

منابع

فانتزی در ادبیات کودکان، ص ۳۱۸

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

فانتزی از جنبه بن‌مایه از افسانه‌های قومی تأثیر پذیرفته‌اند. بعضی از بن‌مایه‌ها و شخصیت‌های فانتزی مستقیماً از افسانه‌های قومی گرفته شده است.