بنیاد لورا کادوری، مدرسه‌ی آلیانس، تهران

عنوانبنیاد لورا کادوری، مدرسه‌ی آلیانس، تهران
گونهعکس
سال انتشار۱۳۱۷
تاریخ نشر

۱۹۳۸= (۱۳۱۷)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه آلیانس, مدرسه اقلیت های ذینی, مدرسه دخترانه
منابع

Sarshar, Human.‎ Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews.‎ 2002

متن کامل
بنیاد لورا کادوری، مدرسه‌ی آلیانس، تهران