بلند خوانی

عنوانبلند خوانی
گونهگنج واژه - تزاروس
ع. ا.

خواندن

منابع

شناخت ادبیات کودکان: گونه ها و کاربرد ها، ص ۲۲۵

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

بهترین راه علاقه‌مند ساختن کودکان به دنیای کتاب، ‌خواندن کتاب برای آن‌هاست. بلندخوانی بهترین روشی است که آموزگاران در درگیر کردن دانش‌آموزان با ادبیات می‌توانند استفاده کنند. کودکان با گوش دادن به کتابی که بلند برایشان خوانده می‌شود، در می‌یابند که ادبیات نیز مایه‌ی لذت است. لذت ناشی از گوش دادن به یک داستان، کودکان را برمی‌انگیزد تا بخواهند دوباره به آن داستان گوش کنند و یا خودشان آن کتاب را بخوانند. ارزش دیگر برنامه‌ی بلندخوانی، ایجاد پیشرفت و بهبود در حوزه‌هایی همچون توانا شدن در خواندن، رشد و پیشرفت زبانی و گسترش دامنه‌ی واژگانی است.