بخشنامه ها

عنوانبخشنامه ها
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۱
تاریخ نشر

آبان تا بهمن ۱۳۲۱

شماره

دوره۱۲ ش۸-۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۷
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

اخطار و نحوه ی تنبیه آموزشگاه هایی که دانش آموزان بدون پیشینه ی تحصیلی معتبر را ثبت نام می کنند.bridge media | Nike Dunk - Collection - Sb-roscoff