بخشنامه: دبستان

عنوانبخشنامه: دبستان
گونهمقاله
نویسندگانکوشا, احمد
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۳۱

شماره

دوره۲۶ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲۷
موضوعاحمد کوشا, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

بخشنامه ای درباره ی همکاری اداره شهربانی و وزارت فرهنگ و تأسیس سازمانی به نام پلیس مدارس ودرخواست همکاری از مسئولین دبستانی