بازنویسی

عنوانبازنویسی
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. و.

بازآفرینی

منابع

(کودکان و ادبیات رسمی ایران، ص ۴۳)

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

نگارش مجدد تمام یا سهمی از یک اثر با استفاده از فن تلخیص و ساده نویسی بدون تغییر درونمایه و محتوا بازنویسی نامیده می شود.