بازرسی آموزشی

عنوانبازرسی آموزشی
گونهمقاله
نویسندگانپورحسینی,
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۷
تاریخ نشر

آذر ۱۳۲۷

شماره

دوره۲۳ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۵-۳۷
موضوعپورحسینی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

در این مقاله اهمیت بازرسی آموزشی که همکاری و راهنمایی‌های بی‌غرض با معلمان است عنوان شده که به گفتة جان دیوئی بازرسان آموزشی معلمان را لایق ترین افراد در فن اختصاصی خود بار می‌آورد . بازرس آموزشی باید روش های صحیح و جدید را در امر تدریس به معلمین آموزش دهدbridgemedia | Nike - Sportswear - Nike Tracksuits, Jackets & Trainers