این هفته در تهران: فستیوال تابستانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

عنواناین هفته در تهران: فستیوال تابستانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

(شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۴)

شماره

س۵ ش۲۲۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۵؛ ش۲۲۴ (شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۵۴): ۸۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعتماشا, فستیوال تابستانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (سومین: ۱۳۵۴: تهران), مقاله
متن کامل

معرفی برنامه‌های مختلف جشنواره تابستانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در مراکز مختلف فرهنگی هنری تهران برگزار می‌شود.spy offers | Buy online Sneaker for Men