اهمیت و تربیت تخیل

عنواناهمیت و تربیت تخیل
گونهمقاله
نویسندگانمحمد, خوانساری د
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۷
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۲۷

شماره

دوره۲۳ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۵-۱۷
موضوعخوانساری دهکردی، محمد, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

در این مقاله ابتدا توضیحی راجع‌به تخیل داده شده است سپس مورد لزوم تربیت تخیل مطرح شده که گفته می‌شود مربی موظف است تهذیب و تعادل خیال را درنظر بگیرد و از سرکشی آن جلوگیری کند. بنابراین باید دوش به دوش تخیل ، تعقل را نیز نیرومند ساخت .jordan Sneakers | Nike