اهمیت آموزش و پرورش عمومی و اجباری

عنواناهمیت آموزش و پرورش عمومی و اجباری
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۲
تاریخ نشر

فروردین تا خرداد ۱۳۲۲

شماره

دوره۱۳ ش۱-۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۱۰
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

سخنرانی لطفعی صورتگر در رادیو تهران که به بیان اهمیت علم و دانش به ویژه فواید تعلیمات اجباری را بازگو کرده‌اند. همچنین از باسواد شدن همة اقشار حتی روستائیان و لزوم این مسئله نیز مطالبی را بیان نموده‌اند .Buy Kicks | Preview: Nike Air Force 1 "Tear-Away" Fauna Brown - Gov