انقلاب کپرنیکی آموزش و پرورش

عنوانانقلاب کپرنیکی آموزش و پرورش
گونهمقاله
نویسندگانثقه الاسلام زاده, علی اصغر
عنوان فرعیروش فعال - کار بوسیله گروه ها "
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۸

شماره

دوره۳۰ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۷-۳۵
موضوععلی اصغر ثقه الاسلام زاده, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

ابتدا گفته می‌شود روش های کهنه آموزش و پرورش از احتیاج کودکان و نوجوانان به زندگی کردن با یکدیگر غافل و بی‌اطلاع است ، در مدارس جدید معلم از حدود یک آموزنده که تعداد معلمین معلومات را به کودک منتقل می‌کند تجاوز نموده و موجب نشو و نمای تمام استعدادها و توانائی‌های کودک می‌گردد و او را در طریق یک فرد کامل پرورش می‌دهد . سپس مباحثی از این قبیل مطرح می‌شود : اصولی که مبنای مشترک روش های جدید است، مبانی روانشناسی روش کار به وسیله گروه ها، اجتماعات کودکان ، فواید کار به وسیله گروه برای کودک .