افسانه ها

عنوانافسانه ها
گونهگنج واژه - تزاروس
ع. ا.

ادبیات شفاهی ادبیات داستانی

ا. خ.

افسانه اساطیری- دینی افسانه حماسی افسانه مناسبتی افسانه جانوری افسانه زنجیره ای افسانه تكرار پذیر افسانه روانشناختی افسانه جبرانی افسانه معیشتی افسانه عدالتی

ا. و.

اسطوره شناسی

منابع

(تاریخ ادبیات کودکان ایران. ج۱. ص۷۰) (ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن، ص ۱۳۲)

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

روایتی است که راویان آن و شنوندگان شان مثل اسطوره آن را باور دارند، ولی زمان آن نسبت به اسطوره متاخرتر است و بر خلاف اسطوره جنبه تقدس مآبانه ندارد و شخصیت های محوری آن انسان هستند. افسانه‌های مردمی آینه ‌تمام نمای تجربه‌های زندگی‌، سنت‌ها و رفتارهای آن ملت در درازای تاریخ هستند. می‌توان گفت‌، بیم و امیدها، کشمکش‌های انسان با طبیعت و با خود و انسان‌های دیگر، دراین‌گونه‌، بازتاب پیدا کرده است‌. کودکان با شنیدن افسانه‌های مردمی با فراز و نشیب‌های اساسی زندگی و راه‌های روبرو شدن با آن‌ها آشنا می‌شوند. گرچه امروز افسانه‌ها را خیالی می‌پنداریم‌، اما روزگاری آن‌ها بخشی از باورهای حقیقی انسان‌ها بوده‌اند.