اعضا کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کتابخانه

عنواناعضا کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کتابخانه
گونهعکس
سال انتشار۱۳۵۱
تاریخ نشر

(۱۳۵۱؟)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, کتابخانه کودکان
منابع

كارنامه كانون، ش ۷ (مهر ۱۳۵۱): ۵.

متن کامل
اعضا کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کتابخانه