اعضا کتابخانه شماره ۱ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

عنواناعضا کتابخانه شماره ۱ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گونهعکس
سال انتشار۱۳۴۸
تاریخ نشر

(۱۳۴۸؟)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, کتابخانه کودکان
منابع

كارنامه كانون، ش ۱۱ (۱۳۴۸): ۱.

متن کامل
اعضا کتابخانه شماره ۱ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان