اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مجازات عمومی - ماده ۳۰۷

عنواناصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مجازات عمومی - ماده ۳۰۷
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

۱۸/۰۴/۱۳۵۴

منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

کسانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۱۸ سال تمام باشد هر گاه متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی گردند که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای مذکور در این قانون می باشد دادگاه حکم خود را بر طبق قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار صادر می نماید و اجرای آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت جنگ و وزارت دادگستری رسیده باشد.Running Sneakers | Autres

دسته و برچسب: