اصلاح برنامه دروس

عنواناصلاح برنامه دروس
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۶
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۲۶

شماره

دوره۲۲ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۲
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

اشاره به لزوم اصلاح برنامه های درسی و اشاره به تعدادی از معایب برنامه های درسی موجود.Nike Sneakers | Best Nike Air Max Shoes 2021 , Air Max Releases and Deals