اسکار باتک و عروسک محلی چک

عنواناسکار باتک و عروسک محلی چک
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعاسکار،باتک, عروسک نمایشی, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

باتک این عروسک را برای آموزش با خود به ایران آورده بود.buy shoes | Nike

اسکار باتک و عروسک محلی چک