استاد خالد خیاط حاجی‌مو

استاد خالد خیاط حاجی‌مو
عنواناستاد خالد خیاط حاجی‌مو
گونهعکس
شماره دسترسی۱۱۲ ع
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعپسران, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل