اساسنامه انجمن همکاری خانه و مدرسه

عنواناساسنامه انجمن همکاری خانه و مدرسه
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

آذر ۱۳۲۸

شماره

دوره۲۳ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۶-۴۸
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این اساسنامه در تاریخ ۹/۸/۱۳۱۶ تدوین شده که شامل سیزده ماده است که در آن وظایف این انجمن نوشته شدهbest shoes | Nike Shoes