احداث کتابخانه کودک اوغاز تازه در شیروان

عنواناحداث کتابخانه کودک اوغاز تازه در شیروان
گونهعکس
سال انتشار۱۳۴۹
تاریخ نشر

فروردين ۱۳۴۹

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, کتابخانه کودکان
منابع

كارنامه كانون، ش ۶(۱۳۴۹): پشت جلد.

متن کامل
احداث کتابخانه کودک اوغاز تازه در شیروان