آیا یاد گرفتن یک زبان خارجی واقعا دشوار است

عنوانآیا یاد گرفتن یک زبان خارجی واقعا دشوار است
گونهمقاله
نویسندگانآسائی, علی
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۳۸

شماره

دوره۳۰ ش۷ (اردیبهشت ۱۳۳۸): ۲۱-۲۴؛ ش۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۰-۴۲
موضوععلی آسائی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

ارائه ی راهکارها و روش هایی برای آموزش آسان تر زبان خارجی.spy offers | Air Jordan