آمار تعلیمات ابتدایی استان های کشور در فروردین ماه

عنوانآمار تعلیمات ابتدایی استان های کشور در فروردین ماه
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

مهر ۱۳۳۸

شماره

دوره۳۱ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۴
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

در این آمار نام استان ها به همراه کودکستان ها ، دبستان ها و نوآموزان هر یک از آنها آمده که در هرکدام تعداد مرکز فرهنگی و تعداد نوآموزان آن ثبت شده است .short url link | NIKE AIR HUARACHE