کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب and پدیدآورنده is سسیل بلانش وودهام اسمیت (فیتس جرالد)  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
سسیل بلانش وودهام اسمیت (فیتس جرالد), زندگی پر شور و افسانه آمیز فلورانس نایتینگل, قهرمان جنگهای کریمه و نامدارترین زن جهان. علی جعفری، دانش, بی جا, ص ٧٠ص, نوشته شده.