کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب and پدیدآورنده is والتر اسکات  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۴
والتر اسکات, آیوانهو. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٠ص, ۱۳۵۴.
۱۳۴۰
والتر اسکات, کوانتین دوروارد. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٦٣ص, ۱۳۴۰.
۱۳۳۵
والتر اسکات, آیوانهو. بنگاه مطبوعاتی آرمان, تهران, ص ١٤٤ص, ۱۳۳۵.
والتر اسکات, کنتین دوروارد. بنگاه مطبوعاتی پاینده, تهران, ص ١٤٤ص, ۱۳۳۵.