کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، کلیدواژه است and پدیدآورنده is علی اکبر حکمی زاده (زرند)  [برداشتن فیلترها]
۱۳۱۵
علی اکبر حکمی زاده (زرند), کتاب جغرافی دبستان. سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران, ص ۲ص, ۱۳۱۵.