کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان and پدیدآورنده is غلامحسین ساعدی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۷
غلامحسین ساعدی, گ‍م‍ش‍ده‌‌ی‌ ل‍ب ‌دری‍‍ا, داستانی از کرانه های خلیج فارس. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۴۵ص‌, ۱۳۵۷.