کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان طنزآمیز and پدیدآورنده is ارسکین پرستون کالدول  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۶
ارسکین پرستون کالدول, ق‍ص‍ه‌‌ه‍‍ا‌ی‌ ب‍‍اب‍‍ام. ک‍ت‍ی‍ب‍ه‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۲۰۸ص‌, ۱۳۵۶.