کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is کتابخوانی and پدیدآورنده is نوش آفرین انصاری (محقق)  [برداشتن فیلترها]
۱۳۴۸
نانسی لاریک و انصاری (محقق), نوش آفرین, کمک تلویزیون به کتابخوانی کودکان. در نکاتی درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. ١٨-٢٣, ۱۳۴۸.