کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان استعارى و تمثیلى and پدیدآورنده is صمد بهرنگى  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۲
صمد بهرنگی, ماهى سیاه کوچولو. كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان, تهران, ص ۴۰ ص, ۱۳۵۲.