عروسک جانوری

عروسک جانوری

اسباب بازی هایی در این دسته قرار دارند که به شکل عروسک جانوران گوناگونی را تجسم بخشیده اند.

در دسته «عروسک جانوری» ۱۳۴ سند موجود است.