قصه موش دم بریده

عنوانقصه موش دم بریده
گونهکتاب
پدیدآورندگان همکارتجارتچی, جعفر, نعمت اللهی, عباس
متن کامل

دم آقا موشه به جاروگیر می کند و کنده می شود. آقا موشه نزد پینه دوز می رود تا دمش را بدوزد. پینه دوز نخ ندارد و او را پیش جولای می فرستد. آقا موشه مجبور می شود برای به دست آوردن دمش تقاضای دیگران را نیز برآورده سازد. اما سرانجام نخ را به دست می آورد و به پینه دوز می دهد و او نیز دمش را می دوزد.