مدرسه مهران

عنوانمدرسه مهران
گونهسازمان ها
سال تأسيس۱۳۳۴
مکان انتشارتهران
تاریخ نشر

١٣٣٤- ۱۳۵۸

مقطع آموزشیکودکستان، دبستان، راهنمایی، دبیرستان
نوع سازمانملی ؛ مختلط؛ عادی
موضوعسازمان ها, نهاد ها
متن کامل

معصومه سهراب و یحیی مافی در سال ۱۳۳۲ کودکستان مهر و در سال ۱۳۳۴ کودکستان و دبستان و راهنمایی و دبیرستان مهران را بنیان نهادند. آن‌ها تلاش کردند با به کارگیری روش‌های پیشرفته، الگوهای نو برای آموزش و پرورش کودکان را در آموزشگاه خود به اجرا گذارند. در گام نخست برنامه‌ای برای پاسخگویی به نیازهای کودکان طرح کردند تا در آن‌ها انگیزه‌ی آموختن به وجود آورند. ...Sports Shoes | Men's Footwear