باغچه اطفال

عنوانباغچه اطفال
گونهسازمان ها
سال تأسيس۱۳۰۳
عنوان دیگر
مکان انتشارتبریز
تاریخ نشر

١٣٠٣

مقطع آموزشیکودکستان
نوع سازمانغیردولتی؛مختلط ؛ استثنایی، عادی
موضوعسازمان ها, نهاد ها
متن کامل

جبار باغچه‌بان با الهام از دیدگاه فردریک فروبل که نخستین کودکستان را با نام باغچه‌ی کودکان در آلمان پایه گذاشت، در سال ۱۳۰۳ کودکستان باغچه‌ی اطفال را در تبریز باز کرد. باغچه‌ی اطفال، اولین کودکستان در ایران بود. از کارهای مهمی که در باغچه اطفال می‌شد گفتن قصه همراه با تصاویر، خواندن شعر و سرود به زبان مادری، بازی با موم و گل بود. به بچه‌ها تقلید درآوردن نیز یاد می‌دادند: مانند تقلید از بقال، قصاب، و...، حصیربافی با کاغذ، ...Nike air jordan Sneakers | Air Jordan