گزارش‌ها و جزوه‌های حوزه کودک و نوجوان

در دسته «گزارش و جزوه» 38 سند موجود است.

این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى گزارش‌ها، پروژ‌ه‌هاى تحقیقاتى و جزوه‌هاى فارسى سازمان‌ها، نمایشگاه‌ها و همایش ها درباره كودكان و نوجوانان را داراست.