ماسک

در دسته «ماسک» ۱۰ شیء موجود است.

در شماری از نمایشنامه ها و یا بازی ها کودکان از ماسک های گوناگون استفاده می کردند که در این زیردسته شناسانده شده اند.