افزار دانش آموز

در دسته «افزار دانش آموز» ۱۱ شیء موجود است.

افزون بر نوشت افزار دانش آموزان وسایلی داشتند همچون کیف مدرسه که در این دسته با عنوان افزار دانش آموز از آن ها یاد شده است.