اسباب بازی های دیگر

در دسته «اسباب بازی های دیگر» 6 شیء موجود است.

اسباب بازی هایی که در طبقه بندی خاصی جای نگرفته اند با عنوان اسباب بازی های دیگر در این دسته از موزه شناسانده شده اند.