کاردستی و کارورزی

در دسته «کاردستی و کارورزی» 6 شیء موجود است.

کاردستی ها بخش مهمی از تکلیف دانش آموزان دختر و پسر بوده است که در دوره های مختلف از سوی دانش آموزان انجام شد است و شماری از آن ها در این دسته شناسانده شده اند.