بررسی مختصری پیرامون عدم تمرکز در آموزش و پرورش کشور

عنوانبررسی مختصری پیرامون عدم تمرکز در آموزش و پرورش کشور
گونهگزارش و جزوه
شماره دسترسی۳۵الف
پدیدآورندگاناسدی, خسرو
مکان انتشارتهران
ناشرسازمان برنامه و بودجه
سال انتشار1347
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۴۳ص.
موضوعخسرو اسدی, منابع نوشتاری, وزارت آموزش و پرورش, گزارش و جزوه
متن کامل

بررسی وضعیت و وظایف وزارت نوپای آموزش و پرورش و اصولی که با رعایت آنها دشواری های این وزارت از میان برداشته خواهد شد.