تأثیر تماشای برنامه های تلویزیون در معلومات عمومی دانش آموزان

عنوانتأثیر تماشای برنامه های تلویزیون در معلومات عمومی دانش آموزان
گونهگزارش و جزوه
شماره دسترسی40الف
پدیدآورندگانامین, فخرالسادات
مکان انتشارتهران
ناشرسازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی، موسسه تحقیقات و مطالعات تربیتی
سال انتشار1344
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۸ص.: جدول.- (مجموعه گزارش های تحقیقی؛۳: نشریه شماره ۱۵)
موضوعتلویزیون, فخرالسادات امین, منابع نوشتاری, کودکان, گزارش و جزوه
متن کامل

بررسی تأثیر تماشای تلویزیون در سطح دانش عمومی دانش آموزان، که به شیوه ی میدانی انجام شده و شامل تهیه ی پرسش نامه، انتخاب گروه نمونه، اجرای تست های هوش و دانش عمومی، استخراج نتایج و ارزیابی تفاوت دانش عمومی گروه های نمونه.