افزار آموزشگاهی

در دسته «افزار آموزشگاهی» 5 شیء موجود است.

افزار هایی همچون تخته سیاه، میز و نیمکت و غیره که برای آموزشگاه ها تهیه می شده اند و جنبه عمومی داشته اند در این دسته شناسانده می شوند.